[1]
U. R. WASRIN and A. E. PUTERA, “ Jambi”., BIOTROPIA, no. 14, Nov. 2011.