Nguyen, Phong V., Hảo Vĩnh Lưu Nguyễn, Đạm T. Lê, and Hạnh H. T. Nguyễn. 2024. “ENHANCEMENT OF TOMATO GROWTH AND BIOCONTROL OF FUSARIUM SOLANI ROOT ROT DISEASE BY STREPTOMYCES ROCHEI BT02”. BIOTROPIA 31 (1):106-13. https://doi.org/10.11598/btb.2024.31.1.2159.