Tong, Pei Sin, Ker Ning Chew, Hoe Yin Yik, and Jin Zhe Tan. 2024. “RESPONSE OF Amaranthus Viridis PLANT FUNCTIONAL TRAITS TO NPK 12:12:17 AND NPK 15:15:15 FERTILIZERS”. BIOTROPIA 31 (1):34-43. https://doi.org/10.11598/btb.2024.31.1.2020.